ประชุมโครงการกองทุน พัฒนา เด็ก และ เยาวชน ใน ถิ่น ทุรกันดาร (ก พ ด.)

โพสต์2 มี.ค. 2564 23:43โดยจินตนา ยาวิชัย
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ นำโดย นายสุรพล   ศรีศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่นนิเทศติดตาม ฯ และคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาโครงการพระราชดำริ ฯ  ในโครงการกองทุน พัฒนา เด็ก และเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ผ่านมา ภาพเพิ่มเติม
Comments