1. นายจันทร์ วังกัลยา            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
2. นายดิเรก ศรีมาลี               ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ            หน.งานประกันคุณภาพการศึกษา
3. นายสุรพล ศรีศิลป์             ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ    หน.งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. นายประชัน แสนใจ            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ            หน.งานพัฒนาหลักสูตร
5. นางสาวปรียานุช อุปถัมภ์     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    หน.งานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
6