ภาระหน้าที่


นายจันทร์  วังกัลยา 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และรับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน ดังนี้
        ๑.  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้า ทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานและงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้
            ๑.๑ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
            ๑.๒ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
            ๑.๓  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
            ๑.๔ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
            ๑.๕ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
            ๑.๖ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
            ๑.๗ กลุ่มงานธุรการในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
        ๒.  กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
            ๒.๑ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
        ๓.  งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
            ๓.๑ โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
        ๔.  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
            ๔.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สะเรียง       
        ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                                                                             


นายดิเรก  ศรีมาลี  
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ     
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
        ๑. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ลำดับที่ ๑) กรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
            ๑.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
            ๑.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
            ๑.๓ งานส่งเสริมและประสานงานประกันคุณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษา
            ๑.๔ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ  สถานศึกษาของสถานศึกษา
            ๑.๕ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
        ๒. กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
            ๒.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์    
        ๓. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
            ๓.๑ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบทบทวนระบบประกันภายในสถานศึกษา
            ๓.๒ ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
            ๓.๓ งานประสานงานศูนย์เครือข่าย สมศ. มช.
            ๓.๔ งานส่งเสริมนิเทศภายในสถานศึกษาการประเมนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
            ๓.๕  โครงการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้นสังกัดตามกฎกระทรวงฯ
            ๓.๖  โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
        ๔.  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
            ๕.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลาทอง
            ๕.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คง
        ๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายนายสุรพล  ศรีศิลป์  
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
        ๑. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ลำดับที่ ๒) กรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาหรือผู้ที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาลำดับที่๑ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
        ๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
            ๒.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
            ๒.๒ งานนิเทศติดตามและประเมินผลการงานอาชีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
            ๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
        ๓. กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
            ๓.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
            ๓.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
            ๓.๓ กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยี)
        ๔. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
            ๔.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLIT  และ DLTV
            ๔.๒ งานโรงเรียนขนาดเล็ก
        ๕. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
            ๕.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง
            ๕.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ยวม
        ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวปรียานุช  อุปถัมภ์  
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และรับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน  ดังนี้
        ๑.รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ลำดับที่ ๓)กรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาหรือผู้ที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาลำดับที่ ๑ และ๒ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
        ๒. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
        ๓. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
        ๔. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
        ๕. งานทดสอบทางการศึกษา
        ๖. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
        ๗. งานส่งเสริมพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
        ๘. งานหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        ๘. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
        ๙. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
            ๙.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
        ๑๐. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
            ๑๐.๑ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
            ๑๐.๒ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
            ๑๐.๓ โครงการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
            ๑๐.๔ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน
            ๑๐.๕ โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ ( Professional Learning Community:PLC)
            ๑๐.๖ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
            ๑๐.๗ โครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551(ฉบับปรับปรุง 2560)
            ๑๐.๘ โครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (sQip)  ของ  สสค. ร่วมกับ สกว.            
        ๑๑. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการที่รับผิดชอบ
                ๑๑.๑ ศูนย์เครือข่ายแม่ลาน้อย
                ๑๑.๒ ศูนย์เครือข่ายท่าผาปุ้ม
        ๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายนางสาวกนกอร  ติ๊บหลาน  
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
  
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
        ๑.รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  (ลำดับที่ ๔) กรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาหรือผู้ที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาลำดับที่  ๑, ๒ และ ๓ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
        ๒. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
        ๓. ส่งเสริม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
        ๔. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินผลการจัดการศึกษา
        ๕. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัด และประเมินผลการศึก
        ๖. งานทดสอบทางการศึกษา
        ๗. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการวัดและประเมินผล 
        ๘. กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
            ๘.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
            ๘.๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)
        ๙. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
            ๙.๑ โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
            ๙.๒ โครงการพัฒนาครูชุมนุมนักวัดผล  สพป.มส.๒
            ๙.๓ โครงการวัดและประเมินผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) 
            ๙.๔ โครงการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นวัตกรรมส่งเสริมรักการอ่านและแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต / ห้องสมุดโรงเรียน
            ๙.๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
            ๙.๖ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้ภาษาถิ่นร่วมการจัดการเรียนรู้ (ภาษาไทย -  ภาษาถิ่น)
            ๙.๗ โครงการประเมินการอ่านการเขียน (RT)
            ๙.๘ การประเมินอ่านเขียน การอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA (e-mes)
            ๙.๙ โครงการเตรียมสถานศึกษาและผู้เรียนในการสอบระดับนานาชาติ (PISA 2018)
        ๑๐. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
            ๑๐.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ลาหลวง
            ๑๐.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถ
        ๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายพชรพล  ศิริอางค์  
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
        ๑.รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา(ลำดับที่ ๕) กรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาหรือผู้ที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาลำดับที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
        ๒.งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้เขตสุจริต
        ๓.งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนสุจริต
        ๔.งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
        ๕. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
        ๖. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
        ๗. กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
            ๗.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
        ๘. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
            ๘.๑ โครงการการพัฒนาสมรรถภาพและยกระดับประสิทธิภาพการขับเลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (เขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม)
            ๘.๒ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการในสถานศึกษา
            ๘.๓ โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ แบบเต็มพิกัด ปี ๒๕๖๑
            ๘.๔ โครงการเสริมสร้างทักษะการติดตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สู่การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
            .๕  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)
            .๖  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการเขตพื้นที่สุจริต)
            .๗  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  ITA
            .๘ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ) 
        ๙. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
            ๙.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม
            ๙.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขุนแม่ลา
        ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นายประชัน  แสนใจ  
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

การปฏิบัติงาน ดังนี้
        ๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ
        ๒. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรประถมศึกษาและหลักสูตรมัธยมศึกษา
        ๓.งานส่งเสริมพัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนการสอน
        ๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
        ๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ / กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
            ๕.๑ กลุ่มงานการจัดการศึกษาปฐมวัย
            ๕.๒ กลุ่มการจัดการศึกษาเรียนรวม (เด็กพิเศษ)
        ๖. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
            ๖.๑ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
            ๖.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษาเรียนรวม
            ๖.๓ โครงการขับเคลื่อนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”สู่สถานศึกษา
        ๗. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
            ๗.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกาศ
            ๗.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่เหาะ
        ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายนางจิตราภรณ์  เครือซุย 
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การปฏิบัติงาน ดังนี้
        ๑.งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
        ๒. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
        ๓. งานส่งเสริมและประสานงานประกันคุณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษา
        ๔. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
        ๕. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพ
        ๖. งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
        ๗. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการงานอาชีพ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  ทางการศึกษา
        ๘. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
        ๙. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
            ๙.๑ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
            ๙.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
        ๑๑. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
            ๑๐.๑ โครงการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
            ๑๐.๒ โครงการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายนอก
            ๑๐.๓ โครงการสะเต็มศึกษา STEM Education ๑๐ โรงเรียน
            ๑๐.๔ โครงการสะเต็มศึกษา  ต้นกล้า Smart Trainer Team  ๑๐ โรงเรียน
            ๑๐.๕ โครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล
            ๑๐.๖ โครงการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
            ๑๐.๗ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
            ๑๐.๘ โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๑
            ๑๐.๙ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online
            ๑๐.๑๐ โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
            ๑๐.๑๑ โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยต้นสังกัดตามกฎกระทรวงฯ
            ๑๐.๑๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน
        ๑๑. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
            ๑๑.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าแป๋
            ๑๑.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่กะไน
        ๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                     นางพะเยาว์  นิยม  
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 

การปฏิบัติงาน ดังนี้
        ๑. งานส่งเสริม พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น
        ๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
        ๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
        ๔. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
        ๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
            ๕.๑ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
            ๕.๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
            ๕.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม
        ๖. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
            ๖.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศศึกษา
            ๖.๒ โครงการโรงเรียนคุณธรรม
            ๖.๓ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  และทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน
            ๖.๔ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
            ๖.๕ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระหลักการ (สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
            ๖.๖ โครงการขยายผลการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
            ๖.๗ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียน
        ๗. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
            ๗.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากองก๋อย
            ๗.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าโปง
        ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                                นายสิทธิพงษ์    แก้วธิวัง  
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
        ๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ
        ๒. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรประถมศึกษาและหลักสูตรมัธยมศึกษา
        ๓. งานส่งเสริมพัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนการสอน
        ๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ / กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
            ๕.๑ กลุ่มงานการจัดการศึกษาปฐมวัย
            ๕.๒ กลุ่มงานการจัดการเรียนรวม (เด็กพิเศษ)
            ๕.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๖. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
            ๖.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
            ๖.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
            ๖.๓ โครงการสอบ วิทย์ – คณิต นานาชาติ
            ๖.๔ โครงการสะเต็มศึกษา  
            ๖.๕ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
        ๗. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
            ๗.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะตวน
            ๗.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สวด
        ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                                                                                                                                                                                                                      นายชัชวาลย์  แตงกล่อม  
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
        ๑. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
        ๒. งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและชุมชน
        ๓. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
        ๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
        ๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ           
            ๕.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
        ๖. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
            ๖.๑ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
            ๖.๒ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
            ๖.๓ โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 
            ๖.๔  โครงการโรงเรียนประชารัฐ
            ๖.๕  โครงการโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
            ๖.๖  โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน                                                                      ๖.๗  โครงการโรงเรียนในฝัน         
        ๗. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
            ๗.๑  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย                                                ๗.๒  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน      
        ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย  
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้    
        ๑. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดการจัดการะบวนการเรียนรู้
        ๒. งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
        ๓. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
        ๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
        ๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ / กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
            ๕.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
            ๕.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
        ๖. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
            ๖.๑  โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
            ๖.๒  โครงการเสริมสร้างทักษะการติดตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สู่การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
            ๖.๓  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)
    ๖.๔  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการเขตพื้นที่สุจริต)
    ๖.๕  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  ITA
        ๗. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
    ๗.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย
    ๗.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน
        ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นางสาวจินตนา   ยาวิชัย   
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้    
        ๑. งานส่งเสริม พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.
        ๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
        ๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
        ๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
        ๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
        ๖. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ก.อ.ท)
            ๖.๑  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
        ๗.  งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
            ๗.๑โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กแกนนำที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และโรงเรียนต้นแบบการสอนมอนเตสซอรี่
        ๘.  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
            ๘.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สวด
            ๘.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะตวน
    ๘.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางปิ่นมณี  ณ. เชียงใหม่  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้างานธุรการ 
 
ปฏิบัติงาน  ดังนี้
        มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในกลุ่มงานธุรการ ทั้งภารกิจหลัก ภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุนและภารกิจพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง ข้อบังคับและแบบแผน ธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีและเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
        ๑. งานธุรการในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
        ๒. ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
        ๓. จัดทำทะเบียนเอกสาร รับ ส่ง การจัดเก็บ การยืมหนังสือราชการ การทำลายหนังสือราชการ
        ๔. จัดทำทะเบียนควบคุมวันลาของบุคลากรและการขออนุญาตไปราชการในกลุ่มนิเทศฯ
        ๕. จัดทำทะเบียนการลงรับ-ส่งเอกสารด้วยระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์  SMART  OFFICE
        ๖. เบิก-จ่าย พัสดุที่ใช้งานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
        ๗.  การบันทึกปฏิทินการไปปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสำนักงานระบบอิเล็คทรอนิกส์                                               
        ๘. ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
        ๙. ประสานงานการจัดประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
        ๑๐. ติดต่อประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
        ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย