กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 มิ.ย. 2561 02:55 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข วิสัยทัศน์
20 มิ.ย. 2561 02:55 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข วิสัยทัศน์
19 มิ.ย. 2561 06:30 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานธุรการในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
19 มิ.ย. 2561 06:30 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ งานธุรการ.jpg กับ กลุ่มงานธุรการในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
19 มิ.ย. 2561 06:26 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
19 มิ.ย. 2561 06:26 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.jpg กับ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
19 มิ.ย. 2561 06:19 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
19 มิ.ย. 2561 06:19 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา.jpg กับ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
19 มิ.ย. 2561 06:12 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
19 มิ.ย. 2561 06:12 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา.jpg กับ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
19 มิ.ย. 2561 06:03 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
19 มิ.ย. 2561 06:03 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้.jpg กับ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
30 พ.ค. 2561 23:06 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าแรก
30 พ.ค. 2561 23:06 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าแรก
30 พ.ค. 2561 23:05 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ 6sd29dv2yyhdk2ue_banner long line.jpg กับ หน้าแรก
30 พ.ค. 2561 20:26 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
30 พ.ค. 2561 20:26 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
30 พ.ค. 2561 20:26 ปิติพล ปราบเหตุ อัปเดต โครงสร้างกลุ่มนิเทศฯ-2.jpg
30 พ.ค. 2561 20:21 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานธุรการในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
30 พ.ค. 2561 20:21 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานธุรการในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
30 พ.ค. 2561 20:21 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ โครงสร้างกลุ่มนิเทศฯ-7.jpg กับ กลุ่มงานธุรการในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
30 พ.ค. 2561 20:20 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
30 พ.ค. 2561 20:20 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
30 พ.ค. 2561 20:20 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ โครงสร้างกลุ่มนิเทศฯ-6.jpg กับ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
30 พ.ค. 2561 20:18 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา