กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 มี.ค. 2564 22:59 จินตนา ยาวิชัย สร้าง ประชุมการเตรียมความพร้อมในการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
15 มี.ค. 2564 00:39 จินตนา ยาวิชัย แนบ ผอเขต เยี่ยมโอเน็ต.jpg กับ เยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2563
15 มี.ค. 2564 00:39 จินตนา ยาวิชัย สร้าง เยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2563
15 มี.ค. 2564 00:33 จินตนา ยาวิชัย แนบ เยี่ยมสนามสอบโอเน็ตเจน.jpg กับ ทีมบริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Onet
15 มี.ค. 2564 00:33 จินตนา ยาวิชัย สร้าง ทีมบริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Onet
15 มี.ค. 2564 00:26 จินตนา ยาวิชัย แนบ เยี่ยมโอเน็ตรอง.jpg กับ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนขยายโอกาส
15 มี.ค. 2564 00:26 จินตนา ยาวิชัย สร้าง ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนขยายโอกาส
15 มี.ค. 2564 00:17 จินตนา ยาวิชัย แนบ เยี่ยมโอเน็ตแม่สวด.jpg กับ ทีมบริหารเยี่ยมสนามสอบOnet สนามโรงเรียนบ้านแม่สวดและสนามโรงเรียนล่องแพวิทยา
15 มี.ค. 2564 00:17 จินตนา ยาวิชัย สร้าง ทีมบริหารเยี่ยมสนามสอบOnet สนามโรงเรียนบ้านแม่สวดและสนามโรงเรียนล่องแพวิทยา
15 มี.ค. 2564 00:06 จินตนา ยาวิชัย แนบ องคมนตรีเยี่ยมโอเน็ต64.jpg กับ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและนักเรียน
15 มี.ค. 2564 00:06 จินตนา ยาวิชัย สร้าง องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและนักเรียน
11 มี.ค. 2564 21:00 จินตนา ยาวิชัย แนบ onet1.jpg กับ ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ Onet ปีการศึกษา 2563
11 มี.ค. 2564 21:00 จินตนา ยาวิชัย สร้าง ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ Onet ปีการศึกษา 2563
6 มี.ค. 2564 20:06 จินตนา ยาวิชัย แนบ ONET64.jpg กับ ประชุมชี้แจงแนวการดำเนินการทดสอบO-NET ปีการศึกษา 2563
6 มี.ค. 2564 20:06 จินตนา ยาวิชัย สร้าง ประชุมชี้แจงแนวการดำเนินการทดสอบO-NET ปีการศึกษา 2563
6 มี.ค. 2564 19:58 จินตนา ยาวิชัย แนบ พอเพียงแม่หลุย5.jpg กับ ร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่หลุย
6 มี.ค. 2564 19:58 จินตนา ยาวิชัย สร้าง ร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่หลุย
4 มี.ค. 2564 21:00 จินตนา ยาวิชัย แนบ ล่องแพ4กพ64.jpg กับ ร่วมเป็นเกียรติในการรับประเมินโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง ฯ โรงเรียนล่องแพวิทยา
4 มี.ค. 2564 21:00 จินตนา ยาวิชัย สร้าง ร่วมเป็นเกียรติในการรับประเมินโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง ฯ โรงเรียนล่องแพวิทยา
3 มี.ค. 2564 00:49 จินตนา ยาวิชัย แนบ ประเมินรองสุ.jpg กับ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3 มี.ค. 2564 00:49 จินตนา ยาวิชัย สร้าง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 มี.ค. 2564 23:44 จินตนา ยาวิชัย แนบ ประชุม กพด..jpg กับ ประชุมโครงการกองทุน พัฒนา เด็ก และ เยาวชน ใน ถิ่น ทุรกันดาร (ก พ ด.)
2 มี.ค. 2564 23:44 จินตนา ยาวิชัย สร้าง ประชุมโครงการกองทุน พัฒนา เด็ก และ เยาวชน ใน ถิ่น ทุรกันดาร (ก พ ด.)
2 มี.ค. 2564 23:32 จินตนา ยาวิชัย แนบ ประชุม ผอ..jpg กับ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมีนาคม 2564
2 มี.ค. 2564 23:32 จินตนา ยาวิชัย สร้าง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมีนาคม 2564