กิจกรรมล่าสุดของไซต์

30 พ.ค. 2561 20:15 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
30 พ.ค. 2561 20:15 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
30 พ.ค. 2561 20:15 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
30 พ.ค. 2561 20:15 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ โครงสร้างกลุ่มนิเทศฯ-3.jpg กับ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
30 พ.ค. 2561 20:12 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ โครงสร้างกลุ่มนิเทศฯ-2.jpg กับ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
30 พ.ค. 2561 20:07 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
30 พ.ค. 2561 20:07 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
30 พ.ค. 2561 20:07 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ โครงสร้างกลุ่มนิเทศฯ-1.jpg กับ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
30 พ.ค. 2561 01:20 ปิติพล ปราบเหตุ สร้าง กลุ่มงานธุรการในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
30 พ.ค. 2561 01:19 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
30 พ.ค. 2561 01:19 ปิติพล ปราบเหตุ สร้าง กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
30 พ.ค. 2561 01:19 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
30 พ.ค. 2561 01:19 ปิติพล ปราบเหตุ สร้าง กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
30 พ.ค. 2561 01:18 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
30 พ.ค. 2561 01:18 ปิติพล ปราบเหตุ สร้าง กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
30 พ.ค. 2561 01:18 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
30 พ.ค. 2561 01:18 ปิติพล ปราบเหตุ สร้าง กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
30 พ.ค. 2561 01:18 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
30 พ.ค. 2561 01:17 ปิติพล ปราบเหตุ สร้าง กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
30 พ.ค. 2561 01:17 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
30 พ.ค. 2561 01:17 ปิติพล ปราบเหตุ สร้าง กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
30 พ.ค. 2561 01:00 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข สาระการเรียนรู้
30 พ.ค. 2561 01:00 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข สาระการเรียนรู้
30 พ.ค. 2561 00:59 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข วีดิโอ
30 พ.ค. 2561 00:59 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข บุคลากร