เกี่ยวกับกลุ่ม

วิสัยทัศน์

          กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มุ่งสร้างคุณภาพการศึกษาโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน

พันธกิจ

1.       พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง

2.       พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าประสงค์

          ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการนิเทศทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

กลยุทธ์

1. นิเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา

          2. นิเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3. นิเทศ ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายการนิเทศการศึกษา

4. นิเทศ ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้

5. นิเทศ ส่งเสริมและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

6. นิเทศ ส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขอบข่ายการนิเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหาร และการจัดการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

2. เพื่อส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3. เพื่อส่งเสริม พัฒนาการสร้างเครือข่ายการนิเทศการศึกษา

4. เพื่อส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้

5. เพื่อส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

6. เพื่อส่งเสริม พัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

7. มุ่งเน้น ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 

คำขวัญ

นิเทศแบบกัลยาณมิตร พิชิตทุกปัญหา มุ่งพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์

เป็นมิตร เป็นระบบ ครบทีม

เอกลักษณ์

ส่งเสริม จัดการ ประสานความร่วมมือ